Discografía
Stravinsky / Ravel
23rd enero 1976
Stravinsky: Petrushka/ Ravel: Valses nobles y sentimentales
23rd enero 1966
Ravel: Valses Nobles y Sentimentales / Stravinsky: Petrushka
23rd enero 1979
2014 JamSession © All rights reserved.