Discografía
Stravinsky / Ravel
19th julio 1976
Stravinsky: Petrushka/ Ravel: Valses nobles y sentimentales
19th julio 1966
Ravel: Valses Nobles y Sentimentales / Stravinsky: Petrushka
19th julio 1979
2014 JamSession © All rights reserved.