Discografía
Stravinsky / Ravel
6th marzo 1976
Stravinsky: Petrushka/ Ravel: Valses nobles y sentimentales
6th marzo 1966
Ravel: Valses Nobles y Sentimentales / Stravinsky: Petrushka
6th marzo 1979
2014 JamSession © All rights reserved.