Discografía
Stravinsky / Ravel
25th marzo 1976
Stravinsky: Petrushka/ Ravel: Valses nobles y sentimentales
25th marzo 1966
Ravel: Valses Nobles y Sentimentales / Stravinsky: Petrushka
25th marzo 1979
2014 JamSession © All rights reserved.